سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد هدایت پناه – دانشگاه جامع علمی کاربردی
رحیم عطایی پور – اداره کل فنی و حرفه ای

چکیده:

هدف اصلی این طرح، توانمند سازی برای ارائه واستفاده از خدمات نوین وبهبود تولیدات روستایی بر اساس نیاز سنجیدر امرآموزش روستایی است.از طریق فرایند نیازسنجی، اهداف و مقاصد برنامه مورد شناسایی قرار گرفته،اقدامات ضروری برایاجرای برنامه ها مشخص ، و نوع و میزان تلاشها و منابعی که برای دستیابی به هدفها باید مصرف گردند ، تعیین می شوند . ازسوی دیگر اطلاعات حاصل از نیازسنجی، ماهیت و نوع برنامه ها را نیز مشخص می سازد. به عبارت دیگر براساس سنجشحاصله، برنامه های کوتاه مدت ( ضربتی ) و یا برنامه های بلند مدت و آینده نگر تدوین می شوند . نمونه آماری این طرححداقل ۳ روستا از هریک از ۱۰۸ دهستان استان گیلان براساس شاخصهای مطرح شده در طرح است که به صورت غیراحتمالی انجام می شود.تشحیص نیازهای آموزشی براساس ۱۱ کاربرگ استاندارد سازمان فنی وحرفه ای است که توسطدهیاران وکمیته تخصصی فنی وحرفه تکمیل واجرامی شود. بعد از نیاز سنجی ، آموزشهای لازمبرای توانمندسازی وارتقایمهارت بنا بر موقعیت هر دهستان اجرایی شده،تا با توجه به آموزشهای داده شده،درآمد و اشتغال پایدار برای روستاییان ایجاد شود.