سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدارحم بزی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل
یاسین حنیفی اصل – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای مشارکتی جزء ضروریات و ملزومات بر نامه ریزی و مدیریت شهرها محسوب میشود، بنابراین آشنایی با تکنیکهای کارآ و تجربی در سایر شهرهای دنیا می تواند، عرصه های نوینی از ابع اد شیوههای تصمیمگیری و نحوه انتخاب روشهای کارآ و جامع مشارکتی پیش روی برنامهریزان و مدیر ان مرتبط با شهرها ارائه نماید.از آنجا که از روش (PUA2 ) در ایران کمتر استفاده شده است، ترجمه مقاله حاضر میتواند گامی در جهت آشنایی با یکی از روشهای مشارکتی در شهرها باشد. طی دهه اخیر در ایران طرح های راهبردی توسعه شهرها (CDS3) (همانند: شهر قزوین و…) بافت های فرسوده شهری (محله سیروس تهران، محله عامری اهواز و…) تلاش شده است از شیوههای مشارکتی بهرهگیری شود. به هر حال ملزومات و معیارها و روش کار متناسب با موضوع و حوزه کاری در شهرها، شرایط و تکنیک خاص خود را میطلبد و آشنایی دست اندرکاران مرتبط با مسائل شهرها با این روشها و تفاوتها و تشابهات قابل اجرای آنها متفاوت است.در متن ترجمه تغییرات جزئی متناسب با محتوی متن اصلی به منظور روانی جملات فارسی اعمال شده اس ت به نحوی که اصل محتوی حفظ گردد. امید است شکوفایی و ارتقای کیفی و کمی روشهای مشارکت شهری در سطح علمی و اجرایی در شهرهای ایران نیز هر چه بیشتر محقق گردد.