سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین شجاعی – پژوهشکده مطالعات فناوری
سیدحبیب ا… طباطباییان – دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی فاتح راد –

چکیده:

رشد فزاینده توجه جهانی به توسعه علم فناوری و نوآوری و به تبع آن گسترش و تعمیق مطالعات و مباحثات مرتبط با این مقولات درحوزه دانش سیاست گذاری عمومی برکسی پوشیده نیست اما موفقیت بلندمدت سیاستگذاری و سیاستهای علم و فناوری نیازمند تخمین و پیش بینی نتایج و اثرات سیاست ها بازخورد منظم دستاوردها براساس معیارهای مشخص و ابتنا بریک نظام پایش قدرتمند و قابل اطمینان است این مقاله می کوشد با تبیین جایگاه ارزیابی سیاست هادرچرخه سیاستگذاری به عنوان بعدی از این فرایند که دریکایک اجزای دیگر حضور وتاثیر دارد و با استفاده از یک فراچارچوب برای بررسی و تحلیل موضوع ارزیابی سیاست ها که مبتنی بردوبعد مفهوم کاربرد و ایستایی پویایی است براساس تبیین مبانی و زیرساختهای لازم طرحی را برای چارچوب و نظام ارزیابی سیاست های علم و فناوری درکشور ارایه نماید.