سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا عبدی – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حمیدرضا قاسم زاده – استادگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
شمس اله عبداله پور – دانشیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ترحم مصری – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

در پروژههای مکانیزاسیون کشاورزی لازم و ضروری است که عملیات و فعالیتهای پروژه با یک ترتیب معین و در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه انجام گیرد در غیر این صورت هزینههای به موقع انجام نشدن عملیات پیش خواهد آمد. برای کاستن از هزینههای مزبور، طرحریزی علمی و اصولی پروژههای مکانیزاسیون راهحل مناسبی میباشد. در صنایع مختلف از فنون علم مدیریت پروژه برای طرحریزی با موفقیت و رضایت استفاده شده و میشود. رهیافت اساسی در همه شیوهها استفاده از شبکهها میباشد. در این تحقیق به علت توانایی و قابلیتهای زیاد شبکههای گرت از آنها به عنوان ابزاری توانمند در برنامهریزی و زمانبندی پروژه مکانیزاسیون کشاورزی در دشت تبریز استفاده شد. برای تولید مکانیزه محصول جو اطلاعات و دادههای مورد نیاز جمع آوری شد. فعالیتهای پروژه تعیین گردیده و WBS آن نیز ترسیم شد. در نهایت شبکه گرت مربوط به پروژه ترسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل شبکه گرت حاصل، توانایی پاسخ گویی به سئوالات آماری در مورد پروژه را دارد و همچنین مدل شبکه حاصلدید روشنی برای مدیر پروژه جهت اتخاذ تصمیمات به موقع فراهم میآورد تا در مرحله اجرا و عمل طبق برنامه ریزی پروژه پیش رفته و بتواند محصول را در زمان مطلوب به صورت مکانیزه و با بهرهوری بالا تولید نماید.