سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزان رشیدی – گروه پژوهشی کنترل پژوهشکده مهندسی جهاد تهران
حسن باقرزاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه تهران
کارو لوکس – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه تهران

چکیده:

می توان از منطق فازی، در سیستم های کنترلی حلقه بسته، جهت غلبه بر برخی مشکلات کنترل دما در فرآیندهای صنعتی، استفاده نمود . در این مقاله، روش جدیدی برای کنترل دما در فرآیند های صنعتی ارائه شده اس ت . اصول این روش مبتنی بر کنترل کننده فازی بوده که بصورت خود تنظیم، دما را کنترل می نماید . نتایج شبیه سازیها نشان می دهد که ساختار پیشنهادی م ی تواند بدون نیاز به تنظیم مجدد، برای نقا ط کار مختلف سیستم، جهت تنظیم دما مورد استفاده قرار گی رد. برای ارزیابی ساختار پیشنهادی، نتایج حاصل از این شبیه سازیها، با کنترل کننده PID مقایسه شده است . نتایج شبیه سازیها نشان می دهد که ساختار پیشنهادی، دارای عملکرد بهتری نسبت به کنترل کننده PID بوده و همچنین کنترل کننده فازی پیشنهادی، در مقابل اغتشاشات و تغییر نقاط کاری سیستم، مقاوم می باشد.