سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین علی آبادی – صا ایران-گروه صنایع فضایی

چکیده:

در این مقاله ، روش طراحی یک فیلتر طول موج تمام نوری ، جهت جدا کردن طول موج های ۹۵۵۱ و ۹۵۳۱ نانومتر ، با استفاده از ساختار بلورهای فوتونی دو بعدی با آرایش مربعی در بستر هوا و میله هایی از جنسGaAsبا ثابت دی الکتریک ۱۱/۵۶بررسی شده است. در ساختار پیشنهادی ، از میکرو کاواکهای مناسب برای به دام انداختن مودهای تشدید هرطول موج در هر کانال استفاده شده است. ابعاد کوچک ، قابلیت مجتمع شدن ، قابلیتافزایش کانال ، منحنی تیز انتقال و بازده زیاد آن ، از ویژگی های مهم این فیلتر است عملکرد این فیلتر طراحی شده با استفاده از روشFDTD شبیه سازی شده است و بازده انتقال در دو کانال ۹۵۵۱ و ۹۵۳۱ نانومتر ، به ترتیب % ۹۵ و % ۹۹ حاصل شده است