سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود بارگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد آبدیده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

اهمیت منابع هیدروکربور در دنیا برهیچکس پوشیده نیست ودسترسی به منابع هیدروکربوری مایع و گاز از طریق حفاری سازندهای مختلف زمین شناسی امکان پذیر است مهندسین حفاری با سازندهای مختلف زمین شناسی در نقاط مختلف بخصوص جنوب ایران آشنایی کامل دارند شناخت مهندسین حفار از شرایط زیرسطحی مناطق نفت خیز ایران تنها براساس تجربه و بصورت کیفی می باشددر صورتی که بررسی کمی برروی این اطلاعات با ارزش دیده نمی شود استفاده از روشهای زمین آماری تجربه کیفی را به کمی تبدیل نموده و راه را برای نتیجه گیری بهتر هموار می سازد سازند آسماری به دلیل اینکه اغلب مخازن نفت در جنوب ایران در آن قرارگرفته اند درحین حفاری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در این مطالعه سعی بر این است تا با بکاربردن روشهای زمین آماری یک مدل سه بعدی را برای تعیین تاپ سازندآسماری ارایه گردد. برای تهیه این مدل اطلاعات ۸۰ حلفه چاه حفر شده دریکی از میدانهای جنوبی ایران پس از آماده سازی بصورت رقومی برگردانده شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات یک مدل سهبعدی ارایه گردید که تاپ سازند آسماری را با خطای بسیار ناچیزی پیش بینی می کند.