سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاوه کهنسال نودهی – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل،مهندسین مشاور گذر راه
محمود صفار زاده – استاد، دانشکده ی فنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسن جوانشیر – استادیار، دانشکده ی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

فرودگاهها یکی از مهمترین زیرساختهای حمل و نقلی در سراسر دنیا هستند. استفادهی مناسب و موثراز فضاهای بخشهوایی فرودگاهها از مهمترین اهداف مدیریت فرودگاههای حال حاضر جهان بوده و در راستای تحقق این امر ظرفیت گیتهای(محل توقف هواپیماها در اپرون) فرودگاه اهمیت فراوانی داشته و برنامه ریزی توقف هواپیماها در آن بسیار حیاتی میباشد. با توجه به پیچیدگی و تعدد پروازها در فرودگاههای بینالمللی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با ارائه یکسیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر مدل ریاضی، پروازهای وارده را به بهترین نحو ممکن به گیتها تخصیصدهیم. اهداف مورد نظر برای این تحقیق متمرکز بر هزینه بوده و به موضوعاتی که به صورت عددی برای فرودگاه و ایرلاینها اهمیت دارند، میپردازد. به عنوان نمونه(مطالعهی موردی) کاربرد فرآیند تخصیصگیت در فرودگاه بینالمللی مهرآباد برای ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری۱ در اتخاذ تصمیمات تخصیصگیتبه پروازهای مسافری این فرودگاه را تشریح مینماییم. به منظور بررسی تواناییهای مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ارائه شده، مدل توسعه داده شده در قالب مطالعهی موردی پیاده شده و نتایج حاصله نشاندهندهی تواناییها و اعتبار مدل پیشنهادی میباشد