سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فخری اعتمادی – کارشناس ارشدهوافضا
علی حقیری – دانشجوی دکتراهوافضا
محمود مانی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای موثر در افزایش توانایی تونل باد دردستیابی به اعداد ماخ بالاتر استفاده از دیفیوزر برای تراکم جریان به جای شوک عمودی است از این رو برای ارزیابی عملکرددیفیوزرها کارایی آنها رادرکاهش نسبت تراکم دیفیوزر درمقایسه با شوک عمودی می سنجند بنابراین عملکرد دیفیوزر برابر با نسبت تراکم آن به نست تراکم شوک عمودی تعریف می شود یک دیفیوزر با هندسه ی خاصی که دارد با ایجادشوکهای مایل جریان را متراکم میکند و ماخ جریان را کاهش میدهد درنهایت یک شوک عمودی ضعیف جریان را مادون صوت و به ماخ و فشار استاتیک مورد نظر می رساند یکی از مهمترین مسائلی که دیفیوزر ها با آن مواجه اند پدیدهتداخلشوک و لایه مرزی است این پدیده باعث می شود که عملکرد دیفیوزر با حالت طراحی که از محاسبات غیرلزج بدست آمده است تفاوت زیادی داشته باشد و دیفیوزر طراحی شده بازدهی پیش بینی شده را نداشته باشد درمدار تونل باد دانشگاه امام حسین ع جهت برقراری جریان مافوق صوت از یک دیفیوزر کنترلی استفاده گردید. بنابراین پس از بررسی طراح مناسب برای توجه به سرعت محدودیت ابعادی و آسانی عملکرد و کنترل آماده شد دیفیوزر مزبور دارای سه صفحه است که با ترکیب تغییر زوایای این سه صفحه مجرای همگرا و واگرا برای تراکم جریان ایجاد می گردد.