سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا باقری توکانلو – کارشناسی ارشد
حمید داودپور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله به طراحی یکپارچه زنجیره تامینی پرداخته شده است که هزینه های مکانیابی موجودی مراکز توزیع و هزینه های حمل و نقل بطورهمزمان درآن درنظرگرفته میشود هریک از مراکز توزیع درزنجیره تامین مفروض درشرایط وقوع ریسک های اختلال آسیب پذیر میباشند لذا درصورت وقوع چنین پیشامدهایی یک یا چندین مرکز توزیع با احتمالهای متفاوت و مستقل ممکن است اسیب ببیند و نتوانند به مشتریان خدمت رسانی کنند همچنین تقاضای هریک ازمشتریان و زمان تدارک محصول ازجانب تامین کنندگان غیرقطعی فرض شدهاست لذا مقداری ازموجودی بصورت ذخیره احتیاطی درهریک ازمراکز توزیع نگهداری میشود تا زنجیره تامین بتواند به سطح سرویس مطلوب دست یابد به منظور تصادفی نمودن مدل ازرویکرد سناریوبندی استفاده شدها ست که درهرسناریو مراکز توزیع با احتمال مشخصی ازکارمیافتند