سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا خدایاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی غفاری – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

فرآیند تعقیب خودرو، به عنوان رفتار غالب در بزرگراههای شهری، حرکت طولی یک راننده و خودرو را در زمانی که خودرو جلویی را دنبال مینماید را توصیف میکند. در سالهای اخیر روش-های محاسبات نرم به دلیل برخورد توانمند با عدم قطعیتها وطبیعت غیرخطی جریان ترافیک، کاربردهای فراوانی در مدلسازی و پیشبینی این فرآیند پیدا نمودهاند. در این مقاله، به طراحی یک سیستم استنتاج فازی برای مدلسازی، تخمین و پیشبینی رفتار راننده و خودرو در فرآیند تعقیب خودرو پرداخته شده است. این مدل بر مبنای استفاده از تأخیر لحظهای راننده و خودرو تعقیبگر به عنوان ورودی و همچنین انتخاب مناسب قوانین فازی با توجه به اندازه این تأخیر زمانی، ارائه شده است. این مدل تخمینگر با چهار ورودی و یک خروجی، و بر مبنای استنتاج تاکاگی-سوگینو در فضای نرمافزار شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از عملکرد این مدل با دادههای اندازهگیریشده واقعی مقایسه شده، و عملکرد مناسب مدل سیستم فازی را در کاهشخطای مدلسازی و افزایش دقت و صحت تخمینگر شتاب خودرو تعقیبگر را نشان میدهد