سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر حقی – دانشکده فنی- دانشگاه محقق اردبیلی
خلیل ولی پور – دانشکده فنی- دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شایقی – دانشکده فنی- دانشگاه محقق اردبیلی
مجتبی حیدری – دانشکده فنی- دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با بکارگ یری الگور یتم جدید و نسبتا قدرتمند رقابت استعمار ی (ICA) برخی از پارامترهای سیستم کنترل بار-فرکانس، مانند کنترل کنندهPIDبه عنوان کنترل کننده ثانویه، پارامتر تنظیم سرعت گاورنر(R) و بایاس فرکانس (B)، به عنوان کنترل کننده اولیه بهینه شوند.در ایده پیشنهادی علاوه بر درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید (GRC)، محدودیت باند راکد گاورنر نیز در طراح ی در نظر گرفته شده است. طراحی همزمان پارامترهای PIDو، Rو B با در نظر گرفتن نایقینیهای سیستم در گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. این طرح به ازای بارهای مختلف نواحی ونایقینیهای مختلف پارامترهای سیستم پاسخ دینامیکی بهتر ی از خود نشان میدهد. روش ارائه شده روی یک سیستم سه ناحیهای اعمال شده است. برای ارزیابی مقاوم و بهینه بودن روش پیشنهادی، سیستم مورد نظر تحت شرایط بار مختلف و نایقینیهای مختلف شبیه سازی شده است که نتایج شبیه سازی نشاندهنده بهبود پاسخ دینامیکی انحرافات فرکانسی در تمامی موارد شده است.