سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید شالچی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل – دانشکده برق دانشگاه علم وصنعت ایرا
حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حیدرعلی شایانفر – دانشکده برق دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در سیستمهای قدرت بهدلیل عدم قط عیت های مجاز و تغییرات بار نیاز به کنترلکنندهای است که نا معینی و عدم قطعیت سیستم را در نظر گرفته و پاسخ مناسبی را در تمام محدوده تغییرات سیستم ارائه دهد . در این مقاله از UPFC برای میرایی نوسانات سیستم قدرت استفاده شده است. برای استفاده از UPFC طراحی کنترل کننده مناسب امری ضروری میباشد. به این منظور از کنترلکننده مقاوم H2/H∞ ممزوج که ترکیبی از کنترل کننده مقاوم H و ۲ H∞ میباشد، استفاده شده است.استراتژی کنترلی پیشنهادی ویژگی های تکنیک کنترلی H∞ و H2 را درهم آمیخته و روش قدرت مندی برای بهینه سازی مسائل کنترلی با اهداف چندگانه بهحساب آمده و میرایی سیستم را در برابر عدم قطعیتها و اغتشاشات تضمین میکند. نتایج شبیهسازی برروی سیستم تک ماشینه با شین بینهایت نشان میدهد که کنترلکننده پیشنهادی در مقایسه با کنترل کنندههای کلاسیک و H∞ طراحی شده دارای عملکرد بسیار خوبی حتی با وجود تغییر پارامترها میباشد . همچنین جهت بررسی عملکرد غیرخطی سیستم با وجود کنترل کننده کلاسیک و مقاوم در برابر اغتشاشات بزرگ از اتصال کوتاه سه فاز متقارن در شین بینهایت و معیارهای عملکرد ی ITAE و FD برای ارزیابی کارایی کنترلکنندهها استفاده شده است.