سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل ول یپور – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
محسن خلی لپور – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
نوید رزمجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی- باشگاه پژوهشگران جوان- اصفهان
حسین حسینی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

کنترل سرعت یک عامل مهم در کاهش زمان نشست موتور DC میباشد. در این مقاله مدلی از موتور DC خطی شده مورد مطالعه قرار گرفته است که هدف از آن، طراحی کنترلکننده مقاوم بهمنظور کنترل سرعت موتور DC با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) میباشد. با استفاده از این روش هوشمند، به تعیین و محاسبه ضرایب کنترل کنند PID میپردازیم. نتایج به دست آمده از این الگوریتم با مقادیر تعیین شده از الگوریتم PSO مقایسه میشود. بعد از طراحی کنترل کننده، زمان نشست و ماکزیمم فراجهش سیستم برای هر دو روش معرفی شده محاسبه می شود . نتایج حاکی از کارایی مناسب الگوریتمپیشنهادی کلونیزنبورعسل برای بهبود عملکرد کنترلی موتور DC در مقایسه با روش الگوریتم اجتماع ذرات میباشد.