سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی مرزبالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایرا

چکیده:

در این مقاله به طراحی کنترل کننده صنعتی RPID در سیستم هیدرو توربین گاورنر با در نظر گرفتن تاثیر شیر ورودی دریچه پرداخته شده است. تعیین مناسب پارامترهای کنترل کننده از مهمترین مباحث برای یک سیستم به منظور قرار گرفتن آن در شرایط کاری تضمین شده میباشد. در این مقاله نویسندگان از یک روش بهبود یافته اجتماع ذرات مبتنی بر تغییرات سرعت به منظور طراحی کنترل کننده در سیستم مورد مطالعه استفاده نمودهاند. بررسی یک سیستم چناچه از چندین بعد مورد بهطور همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد نتیجه بهتری حاصل خواهد گشت. به این منظور طراحی از دو تابع هدف یکی در حوزه زمان و و دیگری متشکل از مقادیر ویژه بهره جستهایم. نتایج بهدست آمده با سایر روش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان از تضمین عملکردسیستم در مقایسه با روشهای انجام گرفته میباشد