سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل ولی پور – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
اسماعیل دهقان – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در حلقه های AVR عدم پایداری مناسب نسبت به تغییرات پارامترهای سیستم های قدرت و ورودی های آن می باشد. لذا برای پایداری این سیستم ها و بهبود عملکرد آنها از یک کنترل کننده مقاوم PID استفاده می شود. در این مقاله جهت تنظیم پارامترهای کنترل کننده مقاوم PID سیستم AVR از الگوریتم بهینه سازی بر مبنای زیست جغرافیایی BBO استفاده می شود. برای تنظیم بهینه پارامترها از دو تابع مبتنی بر مشخصه های عملکرد سیستم در حوزه زمان تحت تغییر پارامترهای عدم قطعیت دار سیستم بر اساس تغییر شرایط بارگذاری ژنراتور (g)K و (g)T استفاده می شود. به منظور بررسی کارآیی کنترل کننده مقاوم طراحی شده بر اساس الگوریتم BBO نتایج حاصل با نتایج الگوریتم اجتماع ذرات مقایسه شده است. بهینه سازی و شبیه سازی های مربوطه با استفاده از نرم افزار MATLAB/Simulink انجام شده است بررسی موردی نشانگر کارآرایی بهتر الگوریتم BBO می باشد.