سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- باشگاه پژوهشگران جوان اردبیل

چکیده:

در این مقاله از ایده جدید کنترل برای سیستم کنترل کننده فرکانس دو ناحیهای با عنوان PSSRPID استفاده شده است .به منظور طراح ی بهتر ای ن کنترل کننده در شر ایط کار ی مختلف، تابع هدف از مینیمم سازی بر ای بدتر ین قرارداد و بدترین نقطهکار سیستم از نظر کنترلی با تغییر دادن نامعینی ها به صورت تغییر پارامترهای نامعین سیستم از۲۵%- تا ۲۵%+ از مقادیر نامی با گام ۵% د رنظر گرفته شده است. در ایده جدید از حداکثر محدودیت سرعت در یچه بخار (VSL) و محدودیت نرخ تولید (GRC) برای کاهش هر چه سر یع تر انحراف فرکانس در حالت دینامیکی استفاده م یشود . تعیین مناسب پارمترها ی کنترل کننده PSS-RPID برای تضمین مقاوم بودن س یستم در شر ایط کار ی مختلف بسیار مهم می باشد به منظور رسیدن به این خواسته از الگور یتم بهبودیافته تجمعی ذرات (IABC) استفاده شده است . از دیگر ویژگیهای این الگوریتم سرعت مناسب آن بوده است. نتا یج به دست آمده از کنترل کننده پیشنهاد ی به کمک الگور یتم معرفی شده با سایر روشها ی هوشمند از جمله الگوریتم اجتماع ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده است. برای مقایسه از معیارها ی ITAE و FD استفاده شده است. نتایج نشان دهنده کارایی بسیار مناسب کنترل کننده پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها میباشد.