سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسن نیاخیبری – دانشکده مهندسی برق ورباتیک دانشگاه صنعتی شاهرودایران
علیرضا الفی – دانشکده مهندسی برق ورباتیک دانشگاه صنعتی شاهرودایران
احمد دارابی – دانشکده مهندسی برق ورباتیک دانشگاه صنعتی شاهرودایران

چکیده:

امروزه منابع جریان توان بالاکاربردهای زیادی درصنعت یافته اندبسیاری ازبارهای صنعتی دارای امپدانس متغیروشرایط کاری متفاوت بوده اما به درایوباجریان ثابت نیازدارند. دراین مواردازتوان باجریان بالاکه معمولاتوسط مدارات نیمه هادی قدرت ویاانواع به خصوصی ژنراتورهاساخته می شوند. استفاده می شودمعمولااین ژنراتورها داری ساختارپیچیده هزینه ساخت زیادی وبرخی محدودیت های کاربردی می باشد. درمقابل ژنراتورهای DC معمولی باهزینه کم وساختارساده سرعت پاسخ پایین وثابت زمانی زیادی دارند. دراین مقاله یک منبع جریان توان بالابااستفاده ازیک ژنراتورDC معمولی تحریک مستقل طراحی شده است. برای کنترل جریان خروجی ژنراتورانواع مختلفی ازکنترل کننده های مقاوم جهت دستیابی به حذف نویز مطلوب وسرعت پاسخ مناسب موردبررسی قرارگرفته اند. این کنترل کننده هابه گونه ای طراحی می شوندکه درشرایط تغییرامپدانس بارواغتشاش خارجی بتوانند پایداری وعملکرد سیستم مطلوب رابادرنظرگرفتن عدم قطعیت درپارامترهای ژنراتورتضمین نمایند