سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- باشگاه پژوهشگران جوان- اردبیل- ایران

چکیده:

در این مقاله از یک کنترل کننده جدید فازی چند طبقهبرای سیستم AGCتجدید ساختار یافته در شرایط کاری مختلف استفاده کردهایم. برای تعیین مناسب اعضای کنترلکننده فازی از الگوریتم ترکیبی اجتماع ذرات PSOو الگریتم باکتری ها(BFA) با عنوان HPSOBFA استفاده شده است.. کنترل کننده فازی چند طبقه دارای کارایی بهتر برای میرا نمودن اغتشاشات سیستم در شرایط بد کری از خود نشان داده است. تعیین مقدار دقیق و مناسب برای اعضای کنترل کننده فازی از مهم ترین مسایل میباشد که بدین منظور از الگوریتم ترکیبی جدید پیشنهادی استفاده شده است. الگوریتم ترکیبی دارای سرعت مناسب و کارایی بهتر در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، اجتماع ذرات و باکتریها از خود نشان داده است. شبیهسازی برای دو سناریو مختلف بر اساس قرارداد دو طرفه و نقض قرارداد بین در بازار برق برای سیستم مورد مطالعه انجام شده است. کارایی الگوریتم پیشنهادی برروی شبکه نمونه با داده های ارائه شده، مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با دیگر روش ها مقایسه شده است. برتری الگوریتم پیشنهادی در جستجوی محلی، جستجوی کلی، سرعت دهی مناسب به باکتریها و طول عمر باکتریها میباشد.