سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
وحید مولایی – دانشگاه آزادبیرجند
محسن فرشاد – استادیار دانشگاه بیرجند
حسین الیاسی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

این مقاله باهدف کاهش مصرف سوخت ودرجهت افزیاش راندمان خودروهای هیبریدی به طراحی کنترل کننده فازی برای مدیریت انرژی پرداخته است که درآن با توزیع مناسب توان میان منابع انرژی موجود درخودرو شامل موتوردرون سوز موتورالکتریکی و منابع ذخیره انرژی می توان به اهداف ذکر شده دست یافت کنترل کننده فازی برای دو حالت شهری و برونشهری به گونه ای طراحی شدهاست که برای هرکدام از این حالات کنترل کننده درحالت بهینه عمل کند عملکرد خودرو درسیکل شهری و برون شهری به ترتیب با انتخاب سیکل حرکتی استاندارد US60-HWY,UDDS که ازنرم افزار advisor گرفته شده درمحیط نرم افزاری MATLAB/simulink بررسی شده است.