سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،
محسن خلیل پور –
خلیل ولی پور –

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از توربینهای گازی در نیروگاهها برای تولید انرژی الکتریکی توسعهی روزافزونی یافته است. بررسی نقش توربین گازی در تولید انرژی الکتریکی و عملکرد آن بر پایداری سیستم قدرت از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به دست آوردن مدل مناسب برای توربین گازی و تخمین پارامترهای مختلف آن در مدلسازی میتواند نقش بسزایی در پایداری سیستم قدرت داشته باشد. در این مقاله برای مدلسازی توربین از مدل روئن استفاده شده و هدف یافتن پارامترهای بهینه کنترلکنندههایPID موجود در سیستم برای بهبود عملکرد آن تحت شرایط مختلف بهرهبرداری که تابعی از سرعت محور و توان توربین با استفاده از الگوریتم تجمعی زنبور عسل میباشد. البته لازم به ذکر است که در مدلسازی توربین گازی از پارامترهای واقعی نیروگاه گیلان استفاده شده است. نتایج بهدست آمده از الگوریتم زنبور عسل با نتایج روش الگوریتم اجتماع ذرات مقایسه میشود. ارزیابی نتایج حاکی از کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی کلونی زنبور عسل برای بهبود عملکرد کنترلی توربین گازی در مقایسه با روش الگوریتم اجتماع ذرات میباشد