سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای
امیرحسین دوایی مرکزی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، نار

چکیده:

سیستم آونگ وارون سوار بر ارابه یکی از شناختهشدهترین مسائل در حوزه مهندسی کنترل است. این سیستم یک سیستم کنترلی غیرخطی است که نقطه تعادل آن ناپایدار است. همچنین معادلات دینامیکی حاکم بر اینسیستم قابل خطیسازی پسخورد نیست. همچنین این سیستم دارای دو درجه آزادی است. در این مقاله ابتدا با استفاده از ایده خطیسازی پسخورد، با تعریف یک تابع خروجی، تبدیل هموارریختی به دست آمده است که بااستفاده از این تبدیل و انتقال سیستم به دستگاه مختصات جدید، شرط خطیسازی پسخورد ارضا شده است. البته این کار با استفاده از یک تقریب و صرفنظر کردن از ضریب ورودی کنترل در معادله حالت مربوط به زاویه آونگ با خط قائم صورت پذیرفته است. با در نظر گرفتن نکات فوق معادلات سیستم به فرم نرمال نوشته شده است. برای معادلات به دست آمده و تعریف یک سطح لغزشی در انتها نتایج شبیهسازی با در نظر گرفتن شرایط اولیه مختلف و اثر اغتشاش ارائه شده است