سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید احمدی زاده – دانشجوی فوق لیسانس ، دانشکده برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران
اللهیار منتظری – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشیار گروه کنترل ، دانشکده برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله کنترلکننده گاوسی-کوادراتیک-خطی مقاوم ۱ به منظور کنترل ارتعاشات صفحه انعطافپذیر استفاده شده است. مدل مورد استفاده جهت طراحی کنترلکننده با استفاده از روش شناساییزیرفضا در حوزه فرکانس بدست آمده است. سیستم شناسایی شده در بازه فرکانسی ۰ تا ۲۵۰ هرتز دارای برازش مناسبی بوده و از آنجا که در خارج این بازه برازش نسبتاً مناسبی محقق نشده به عنوانعدم قطعیت لحاظ شده است. به دلیل اختلاف مدل شناسایی شده و مدل واقعی سیستم در فرکانسهای بیش از ۲۵۰ هرتز، باید مصالحهای بین عملکرد مقاوم سیستم در بازهی ۰ تا ۲۵۰ هرتز و پایداری مقاوم در خارج از بازهی فوق صورت بگیرد. بدین منظور جهت طراحی باند عدم قطعیت از دو فیلتر مختلف استفاده شده است. کنترل کنندههای مورد نظر، میرایی سیستم را بسته به نوع مدل در نظر گرفته شده برای عدم قطعیت به اندازه معینی افزایش میدهند