سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین شایقی –
امین صفری –
حیدرعلی شایانفر –

چکیده:

نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین از مشخصههای اجتنابناپذیر سیستمهای قدرت هستند و به طور عمدهای روی ظرفیت توان انتقالی و پایداری دینامیکی سیستم تأثیر میگذارند. در این مقاله پایداری دینامیکی و افزایش میرایی نوسانات الکترومکانیکی با کنترلکننده میرایی فازی جبران ساز خازن سری با کنترل تریستوریTCSC) بررسی شده است. کنترلکننده میرایی فازیTCSC با استفاده از روش های جدول ارجاع و کنترل فازی تحت نظارت در سیستم قدرت تک ماشینه با شین بی نهایت طراحی شده است. با اعمال اغتشاشات کوچک و بزرگ، کارایی کنترلکنندههای فازی طراحی شده از طریق شبیهسازی غیرخطی زمانی و شاخص عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که کنترل کننده طراحی شده با روش نظارتی عملکرد بهتری در میرا سازی نوسانات فرکانس پایین در مقایسه با کنترل کننده طراحی شده با استفاده از روش جدول ارجاع دارد