سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- باشگاه پژوهشگران جوان- اردبیل- ایران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران
سید حسین حسینی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر- دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله کنترلکننده مقاوم (RPID, RPIDRB)کنترل بار- فرکانس (LFC) در سیستم قدرت تجدید ساختار یافتهدوو سه ناحیهای با درنظرگرفتن نامعینیهای سیستم قدرت و محدودیتهای اشباع گاورنر و توربین تحت قراردادهای مختلف طراحی میشود. بخش اصلی تابع هدف که مبتنی بر انتگرال حاصلضرب زمان در مربع پاسخپله انحراف فرکانس میباشد، کنترل کنندهRPID را برای بدترین قرارداد و بدترین نقطهکار سیستم از نظر کنترلی طراحی می کند . نامعینی ها بصورت تغییر پارامترهای نامعین سیستم از ۲۵ %- تا ۲۵ %+ از مقادیر نامی با گام ۵% در نظر گرفته شده است.در ایده جدیداز حداکثر محدودیت سرعت در یچه بخار(VSL) , محدودیت نرخ تولید (GRC) برای کاهش هر چه سریعتر انحراف فرکانس در حالت دینامیکی استفاده می شود . برای طراحی کنترلکننده RPID با تابع هدف جدید از الگوریتمبهبود یافته جفتگیری زنبور عسل (SPHBMO) استفاده میشود. نتایج شبیه سازی برای یک سیستم قدرت تجدیدساختار-یافته دو ناحیهای ارایه و با نتایج به دست آمده از الگوریتم -های ژنتیک(GA) و اجتماع ذرات (PSO) به منظور ارزیابی کارآیی کنترلکننده پیشنهادی مقایسه میشود.