سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس سیف پور کرکان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسعود شاکری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسین ساداتی – استادیار دانشگاه صنعتی مالکاشتر

چکیده:

در این مقاله یک سیستم کنترل پرواز مبتنی بر ساختار وارون دینامیک و سیستم کنترل پرواز تغییرپذیرRFCS) برای هواپیما بیان می شود. برای این منظور، کل سیستم کنترلی را به دو حلقه سریع و آهسته تقسیم کرده و برای حلقه آهسته )حلقه بیرونی( از وارون دینامیک وبرای حلقه سریع )حلقه درونی( ازRFCS استفاده میکنیم. استفاده از وارون دینامیک سیستم را نسبت به طراحی مجموعه زیادی از شرایط تریم و ایجاد جدول بندی بهره ها به ازای شرایط پروازی مختلف بینیاز ساخته وRFCS استفاده شده نیز کنترل پرواز تطبیقی را بدون نیاز به جدول بندی بهره یا شناسایی مدل سیستم فراهم نموده و مشکل دینامیکهای مدل نشده سیستم و مدلهای خطی در وارون دینامیک را مرتفع میسازد. نتایج شبیهسازی معادلات شش درجه آزادی غیرخطی بر روی یک مدلUAV نمونه صحت عملکرد سیستم کنترلی مطرح شده را تایید مینماید.