سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن بهنیا – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی نیلی احمدآبادی –
فرزاد مختاری نیا –

چکیده:

هدف ازاین پژوهش طراحی یک کمپرسور محوری سه طبقه با نسبت فشاریکسان است که درشرایط نقطه طراحی سرعت دورانی ۳۸۰۰۰rpm و دبی جرمی ۳/۲kg/s نسبت فشاروبازده مناسبی ایجاد کند ابتدا با درنظر گرفتن محدودیت هایی مانند عدد دی هالر بیشتر از ۰/۷ درتمامی مقاطع روتور و استاتور و عدد ماخ نسبی کوچکتر از ۰/۸ درنوک پره روتور طراحی یک بعدی صورت گرفته است دراین طراحی قطرپایه پره درتمامی طبقات یکسان و براساس قطرشافت درنظرگرفته می شود بمنظور کاهش قطر پوسته از پره های راهنمای ورودی استفاده می شود بمنظور کاهش قطر پوسته از پره های راهنمای ورودی استفاده میشود تا عدد ماخ نسبی درنوک پره روتور طبقه اول کاهش یابد به این ترتیب طراحی پره های روتور و استاتور براساس ضریب عکس العملی ۰/۵ صورت میگیرد براساس زوایای ورودی و خروجی محاسبه شده پروفیل مناسب برای هرمقطع از نمودارهای NACA-Mellorانتخاب می شود. خروجی برنامه طراحی یک بعدی محاسبه تمامی پراامترهای هندسی ازجمله زوایای ورودی و خروجی پره ها قطر و طول پره ها ضریب صلبیت تعداد پره و زاویه نصب درسه مقطع پایه میانی و نوک با رعایت قیود مساله می باشد.