سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد دورعلی – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
فرشاد فداکار کورکاه – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مریم محمدپور – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در طراحی تونلهای باد، المانهای مختلفی در سر راه جریان قرارمیگیرند. بسته به نوع تونل باد و تستی که در آن انجام میشود این المانها، انتخاب و طراحی میشوند تا شرایط مورد نیاز برای تستیدقیق و معتبر تأمین گردد. هرچند استانداردهای مختلف پیشنهاداتی در مورد المانهای مورد استفاده ارائه میکنند، اما در عمل ممکن است پیادهسازی این پیشنهادات در مرحله اجرا امکانپذیر نباشد. یکی از این المانها، کاندیشنرها و مستقیم کنندههای جریان هستند. این اجزاء وظیفه حذف چرخش و توربولان جریان و تنظیم میزان یکنواختی سرعت در مقاطع حساس تونل را دارا میباشند. معمولا بعد از این وسایل، در تونل باد بایستی فواصلی رعایت گردد تا جریان به شرایط مطلوب برسد؛ بنابراین گاهی استفاده از انواع معمول این وسایل منجر به طویل شدن بیش از حد تونل خواهد شد. به نظر میرسد که با استفاده از پیشنهادهای استانداردهای مختلف بتوان طرحهای خلاقانهای ایجاد کرد که با استفاده از آنها، طول تونل بطور چشمگیری کاهش یابد. پس از تحلیل عددی طرحهای مختلف از کاندیشنرها در یک نمونه واقعی از تونل باد تایپتست، با استفاده از نرمافزار فلوئنت طرح نهایی کاندیشنر و کانتورهای سرعت در مقطع حساسی از تونل ارائه شد که نتایج حاکی از ایدهآل بودن طرح ارائه شده نسبت به موارد مشابه در استانداردها میباشد