سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین انضباطی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
امیر فلاح – کارشناس مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
محمد هرمز زاده – کارشناس مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

در حال حاضر روشهای مختلفی جهت ارزیابی وضعیت ایستگاههایکاری از لحاظ مواردی همچون روشنایی محیط کار،بررسی وضعیت صدا در محیط کار، آنتروپومتری و سایر موارد وجود دارد؛ اما ارزیابی ایستگاه کاری در هر یک از اینحوزهها به طور جداگانه مستلزم صرف زمان زیادی میباشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر متد معینیبرای بررسی کلی یک ایستگاه کاری وجود ندارد و اکثر روشهای بررسی وضعیت ایستگاه و محیط کار اغلب به صورتتخصصی بر روی یک موضوع متمرکز میشوند. بنابراین با طراحی چکلیست ارگونومی که دربرگیرندهی همهی عواملارگونومی درگیر کار باشد میتوان یک ایستگاه کار را به صورت کلی مورد ارزیابی قرار داده و بعد از آن با استفاده ازاطلاعاتی که از تحلیل چکلیستها به دست میآید با استفاده از راهکارهای مختلف تغییراتی را در جهت بهبود وضعموجود اعمال نمود. در این مقاله سعی شده است که استفاده از چکلیست ارگونومی به عنوان روشی برای بررسی شرایطایستگاههای کاری معرفی شود. اساس این روش با توجه به اصول مهندسی فاکتورهای انسانی بوده که به صورت یکچکلیست درآمده است. نتیجهی این تحقیق، چکلیستی میباشد که نه تنها در ارزیابی ایستگاههای کاری شرکترینگسازی مشهد بلکه در سایر سازمانها نیز با اندکی تغییر قابل استفاده است.