سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید طایی سمیرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
محمد شفیعی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان. ۲

چکیده:

یکی از اثرات جانبی عملیات انفجار در پروژ ههای معدنی و عمرانی عق بزدگی است که علاوه بر کاهش کیفیت توده سنگ برجا و افزایش هزینههای نگهداری باعث کاهش ایمنی منطقه انفجار م یشود. از جمله عوامل موثر دربروز عقبزدگی خصوصیات مؤثر توده سنگ از جمله فراوانی و جهت یافتگی ناپیوستگیها، شرایط هیدروژئولوژیکی و کیفیت توده سنگ است. در این مقاله با توجه به ۸۲۰ متر مکعب اضافه حفاری در ۱۴۱ مترابتدایی دستک ضرب هگیر تراز ۱۸۵ سد گتوند علیا و با توجه به شرایط توده سنگ، مناسبترین آرایش و تمرکز خرج چالهای محیطی به منظور پیشگیری از بروز عق بزدگی ارائه شد هاست. نتایج حاصل از طراحی چالهای محیطی نشان م یدهد که تمرکز خرج چالهای محیطی از ۴۵۹ گرم بر متر به ۱۶۹ گرم بر متر، بار سنگ از۰/۸ متربه ۰/۷۵۶ متر کاهش و فاصله داری چالهای محیطی از ۰/۶ به ۰/۶۳ متر افزایش می یابد