سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی پاشاکی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب
حامد اطمینان – کارشناس ارشد سازه های آبی
علی صارمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

وقوع سیلابهای متعدد دررودخانه ها یکی ازمهمترین عوامل فرسایش کناری میباشد ازجمله روشهای بررسی فرسایش ساحلی دررودخانه استفاده ازمعیار راسگن و شاخص فرسایش پذیری کناره می باشد دراین روش باتوجه به مقدار پاارمترهای گرادیان سرعت جریان و نسبت تنش برشی جدولی تهیه شده و مقدار عددی شاخص فرسایش پذیری کناره های رودخانه در۶سطح ازخیلی کم تا خیلی شدید تعیین میگردد دراین تحقیق هیدرولیک جریان دررودخانه خرسان ازسرشاخه های اصلی کارون درمحدوده ورودی به مخزن سدخرسان ۳ با استفاده ازمدل عددی HEC-RAS شبیه سازی و مقاطع عرضی و پارامترهای هیدرولیکی جریان از جمله سرعت و تنش برشی جریان و شاخص فرسایش پذیری کناره رودخانه محاسبه گردیده است.