سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله ملقب – اهواز -مناطق نفتخیز جنوب – ادارات مرکزی ساختمان ۴ طبقه اداره زمین شناسی
رسول اجللوئیان – دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

سد شهید مدنی( ونیار) به منظور مهار آبهای سطحی و تأمین آب کشاورزی بر روی رودخانه ی آجیچای احداث گردیده است. مقدار آبگذری در تودهسنگ تکیهگاه راست تا عمق ۱۴ متری بیش از ۲۰ لوژن است و دراعماق بیشتر سنگ آبگذری کاهش یافته و به مقدار کمتر از ۳ لوژن می رسد. در بستر رودخانه تا عمق ۱۳متری سنگ میانگین آبگذری ۲۳ لوژن است. در تکیهگاه چپ سنگ تا عمق حدودآ ۲۵ متری نفوذپذیر بوده و داری میانگین آبگذری ۲۹ لوژن است. بعد از مطالعات صحرایی و درزه نگاری در تکیه گاه راست و تکیه گاه چپ دسته، با توجه به جهت یابی دسته درز های مشکل دار آزیموت و زاویه شیب گمانه ها تعیین گردید. جهت طراحی پرده آب بند دو ردیف گمانهی تزریق در نظر گرفته شده که به صورت بخشی و خصوصاً در تکیه گاه راست از سه ردیف گمانهی تزریق استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل سازی های انجام شده با استفاده ازنرم افزارSEEP/Wنشاندهنده ی کارایی کلی پرده تزریق می باشد.