سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا صادقی – دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی
سیدعلی مرتضوی –
احمدرضا بهرامی –
بلال صادقی –

چکیده:

این پژوهش به منظور ارایه یک روش مولکولی با هدف تسریع تشخیص دقیق و اختصاصی عوامل مولد روپینس یعنی Bacillus licheniformis ی Bacillus subtilis به عنوان مهمترین عوامل باکتریایی فساد نان به اجرا درامد جهت طراحی پرایمر برای ایندو باکتری با توجه به قرابت بسیار نزدیک و وجود توالی های حفاظت شده مشابه در ژن ۱۶SrRNA آنها بهترتیب از ژن های مولد آنزیم فسفوپنتتئین ترانسفراز و پیش ساز توکسین سوبتیلیزین بهره گرفته شد پس از بهینه سازی واکنش زنجیره ای پلیمراز به صورت جداگانه برای هریک از باکتریهای مذکور آزمون Multiplex PCR نیز برای تشخیص همزمان آنها با استفاده از پرایمرهای طراحی شده بهینه گردید نتایج این آزمون بهوسیله توالی یابی محصولات PCR مورد تایید قرارگرفته و دربانک جهانی ژن نیز به ثبت رسید.