سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه فتح بقالی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

هدف پژوهش حاضر طراحی پایدار فضاهای آموزشی فرهنگی با ویژگیهای اقلیم شناختی معماری بومی شهرهای کویری ایران بوده و روش تحقیق بهصورت توصیفی پژوهشی با ابزار مطالعات کتابخانه ای می باشد نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این استکه معماری سنتی و بومی مناطق کویری درانطباق کامل با اصول معماری پایدار قرار داشته اند باتوجهب ه ضرورت رویکرد پایدار درایران اگرچنانچه به توسعه ناپایدار خود همچنان ادامه دهد علاوه برتخریب محیط زیست با کمبود اساسی و گرانی بیش از حد انرژی درآینده نزدیک مواجه می شود بنابراین دراین پژوهش سعی شده است با مطالعه درمورد ویژگیهای معماری سنتی و بومی از نظر پایداری و با توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق شیوه زندگی امروزی و با بهرهگیری از مزایای تکنولوژی درطراحی محیط آموزشی فرصتی فراهم شود که درادامه روند مذکور و درتطبیق و ترکیب آن با شرایط زمانی حال درراستای توسعه پایدار گام های بیشتر برداشته شود