سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نفیسه صابری – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه ترب
مهدی سمیع – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در عصر اطلاعات جهت گیری بسیاری از سیستمها به سمت شخصی سازی اطلاعات برای کاربر است. آموزش نیز از این قاعده مستثنا نبوده و یکی از ملزومات آن وجود مکانیزمی شخصی شده برای کمک به یادگیری مؤثر یادگیرنده است. شناسایی اولویتها و ویژگیهای یادگیرندگان امری ضروری در شخصی سازی محیط یادگیری است به طوری که بدون شناخت ویژگیهای ذهنی یادگیرنده از یک طرف و رویکردهای یادگیری از طرف دیگر شخصی سازی تحقق نمی یابد. هر چه این شناخت کاملتر و با دقت بیشتری انجام پذیرد، مدل یادگیرنده مبتنی بر این شناخت از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده تا از رویکردهای هوش مصنوعی در شناسایی هر چه دقیق تر یادگیرنده استفاده شود. بدین ترتیب که برای کاهش عدم قطعیت در بیان نظریان یادگیرندگان و همچنین در ارزیابی یادگیرندگان از منطق فازی بهره برده ایم. این تحقیق در یک نیمسال تحصیلی بر روی تعدادی از دانشجویان در رشته مهندسی اجرا و از هم افزازیی توصیه های مبتنی بر علوم شناختی مشتمل بر سبک یادگیری، توانمندی شناختی و سبک تفکر استفاده شد. در تمامی مراحل، ارائه دروس نیز مبتنی بر توانمند ی یادگیرندگان و بر اساس نظریه پرسش- پاسخ ارائه شد. اجرای این سامانه پیشنهادی مبتنی بر علوم شناختی و استخراج ویژگیهای بیشتری از یادگیرندگان که با ارائه توصیه های بهتری نمود پیدا کرد. به افزایش میزان رضایت و موفقیت تحصیلی نیز منجر شده است.