سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فاطمه منصوریان – کارشناس ارشد MBA دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از کاربردهای هم فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی سیستمهایمدیریت اسناد و مدارک می باشد اسناد و مدارک یکی از مهمترین اجزا کارسازمان ها محسوب می شوند و درهرلحظه اسناد و مدارک بیشماری وارد سازمان ها شده از آن خارج شده و یا در داخل آن تهیه شده و درگردش هستند سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی EDMS سیستمی مبتنی بررایانه برای ردیابی وذخیره اسناد الکترونیکی و یا تصاویر اسناد کاغذی می باشد این مفهوم همپوشانی زیادی با مفاهیمی همچون سیستم مدیریت سازمانی و مدیریت سوابق سازمانی دارد پیاده سازی پروژه مدیریت اسناد در شرکت بهره برداریمتروی تهران ضمن آنکه سبب توزیع کارآمد اطلاعات ساده سازی فرایندهای کاری و افزایش بهره وری درسرتاسر شرکت شده است مزایای زیر را نیز دربرداشته است. مدیریت ذخیره سازی اسناد امنیت ودسترسی به اسناد، بازیابی و جستجوی اسناد، دسته بندی و ساختار اسناد، معدوم ساختن اسناد، توزیع وانتشاراسناد، گردش کار اسناد، تولید و خلق اسناد بایگانی