سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی دانشگاه تهران
حمیدرضا آوریده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دانشگاه تهران
محسن دهقان منشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشگاه تهران
عباس عابدینی – مدرس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین میزان خسارت وارد شده به هر اتومبیل در تصادفات به صورت دستی وتوسط عوامل انسانی ذیربط انجام می شود که مشکلات مرتبط با خطاهای انسانی را در پی دارد و نیز مقصر در بسیاری از موارد با توجه به تشخیص انسانی تعیین می شود در این سامانه با تهیه ی عکس از صحنه ی تصادف و پردازش آن ها توسط کدی که با برنامه ی متلب نوشته ایم ابتدا نوع اتومبیل را به صورت اتوماتیک و از طریقالگوریتم ژنتیک تشخیص داده و سپس با استفاده از حجم جابجایی و نیز در نظر گرفتن ضریب مشخص برای هر خودرو با توجه به نوع و تاریخ تولید آن همانند ضرایبی که برای اختصاص مبالغ بیمه برای هر اتومبیل در نظر گرفته م یشود میزان خسارت وارد شده به هر اتومبیل را برآورد م یکنیم سپس از طریق ترسیم منحنی میزان جابجایی های وارد شده در بدنه اتومبیل مرکز ضربه را به طور اتوماتیک و نیز با کمک شهود انسانی تشخیص داده و با نیز بهره گیری از الگوریتم شبکه های فازی عصبی سرعت اولیه ی هر اتومبیل در زمان وقوع تصادف را تخمین می زنیم تخمین سرعت در هنگام تصادف می تواند به عنوان عاملی مهم کمک شایانی به تعیین مقصر اصلی نماید بدین ترتیب م یتوان توسط این سیستم بسیاری از خطاهای مرتبط با حواس انسانی را در مورد تشخیص تصادفات حذف نمود. در نهایت برای یک خودروی پراید به صورت آزمایشی کلیه مراحل این سامانه اجرا شده و بدرستی نوع خودرو تشخیص و مرکز اصابت ضربه و نیز میزان حجم جابجایی با دقت در حد ۱۰ سانتیمتر محاسبه شده و سپس سرعت تخمین زده شده با مقایسه ی آن چه راننده بیان میکند با اختلافی حدود ۵ کیلومتر بر ساعت برای آن خودرو برآورد شد که نتایج قابل قبولی میباشد