سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه حاجی رحیمی – دانشآموخته کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی
احسان اله کبیر – دانشیار گروه الکترونیک ، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق
عبدالرضا نبوی – دانشیار گروه الکترونیک ، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای پیاده سازی و اجرای سریع عملگر فراخش مورفولوژی با استفاده از معماری خط لوله ای تمو جی ترکیبی ارائه م یشود. این معماری نسبت به معماری خ طلولهای معمولی دارای سرعت بالاتر، پیچیدگی سخت افزاری کمتر، سطح اشغالی کمتر و توان مصرفی پایی نتر اس ت. این معماری برای پردازش دودویی به صورت دو تراشهASIC درتکنولوژی μmCMOS0/18 پیاده شده است. این تراشهها قادرند یک تصویر با ابعاد ۱۰۲۴ × ۱۰۲۴ را با استفاده از یک عنصرساختاری ۲۱ × ۲۱ در مدتμs 256/58 فراخش دهند و تا فرکانس GHz و GHz 5/882 4/167 کار کنن د. توان مصرفی در فرکانس GHz 4/167 با منبع تغذیهV 1/8 برابر mW و mW 597 و سطح تراشهها برابر ۲ ۰/۰۸۷mm2 , 0/118mmاست.