سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزاد آقابزرگی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی نیلی احمدآبادی –

چکیده:

دراین مقاله ابتدا طراحی اولیه ی هندسه ی کمپرسور شامل پروانه و دیفیوزر بدون پره و کانال برگشتی انجام می شود درطراحی اولیه پارامترهای دبی جرمی دور نسبت فشار بازده هر بخش و ضریب لغزش به عنوان ورودی درنظر گرفته می شوند سپس برنامه کامپیوتری طراحی یک بعدی که شامل محاسبه قطرهای ورودی و خروجی هر جزء زوایای ورودی و خروجی پروانه و کانال برگشتی عرض خروجی و طول پروانه می باشد توسعه داده می شود دربخش دوم مدلسازی یک بعدی کمپرسور همراه با مدلسازی انواع تلفات جریان درآن انجام شده و منحنی عملکرد کمپرسور استخراج می گردد برای اطمینان از نتایج مدلسازی یک بعدی یک کمپرسور گریز ازم رکز که منحنی عملکرد آن دریک دور موجود می باشد مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج حاصل از مدلسازی یک بعدی با نتایج تجربی مقایسه می شود پس از اطمینان از نتایج مدلسازی نتایج طراحی یک بعدی به عنوان ورودی مدلسازی یک بعدی درنظر گرفته شده و عملکرد آن با عملکرد کمپرسور موجود مقایسه می شود. سپس توسط روش تحلیل یک بعدی اثر تغییر پارامترهای مهم روی عملکرد کمپرسور بررسی شده و نقطه بهینه هر پارامتر بطور جداگانه بدست می آید.