سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا سنقری – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خم
مرتضی ملک یارند – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی (ره)
مرتضی طالبی – دانش آموخته رشته ی مهندسی ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغی مرکز آمو

چکیده:

ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان فندق در جهان است. یکی از مشکلات تولید فندق و درختچه هایی نظیر آن پس از مرحله کاشت و داشت ، نحوه برداشت محصول است که به روش سنتی و با دست انجام یم شود؛ اینکار علاوه بر سرعت کم و زمان زیاد، سختی کار را برای کشاورزان به همراه دارد. با توجه به شکل و سختی شاخه ها و چتر درخت به نظر می رسد که برداشت ارتعاشی روش مناسبی برای برداشت میوه ی فندوق باشد. به این منظور اقدام به طراحی دستگاه تکاننده درختچه فندق گردید که امکان اتصال به تراکتور داشته و از محور خروجی تراکتور نیروی آن فراهم می گردد تا به سادگی به توان در باغات برای برداشت محصول استفاده کرد. برای به دست آوردن خصوصیات شاخه ها، آزمایشات مختلفی رد ۳ جهت انجام شد. شاخه ها رد فاصله یک سوم طول آنها از تنه بار گذاری شدند، سپس شاخه ها به صورت مدل های جرم، فنر با ۱-۲ درجه آزادی مدل شدند و خصوصیاتی نظیر سختی (K)، قطر (D)، جرم (M) و مدول الاستیک (E) برای آنها محاسبه گردید که با استفاده از اطلاعات فوق، فرکانس طبیعی شاخه ها در ۲ مدل محاسبه شد. در مدل یک درجه آزادی از میانگین سختی شاخه ها و مدول الاستیک برای محاسبه فرکانس طبیعی استفاده شد. قطعات مختلف پس از محاسبات دستی، در نرم افزار CATIA طراحی و مونتاژ و برای تحلیل ماشینی از نرم افزار Visual Nastran Desktop و برای بررسی استحکام قطعاتی که تحت شرایط بحرانی عمل می کنند از تحلیل تنش استفاده شد. باتجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار، مشاهده شد که هیچ یک از قطعات از محدوده الاستیک تجاوز ننمود. توان مورد نیاز ماشین برابر ۳۴ اسب بخار محاسبه شد. در پایان برای آزمون عملکرد دستگاه اقدام به ساخت ماکت به مقیاس ۱/۳ گردی