سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید قدردان – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعلی منصوری بیرجندی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله، گیت منطقیANDتمام نوری بر اساس اثر غیر خطی کر در بلورهای فوتونی ارائه شده است. در طرح ارائه شده، با ایجاد موجبر و استفاده از کاواک دارای اثر غیرخطی کر، گیتANDپیادهسازی شده است. توان آستانه کاواک نقطهایی دارای اثرغیرخطی، برابر۵W/μm به دست آمد. انتظار داریم که با اعمال سیگنال با شدت مناسب به ورودیها اثر غیرخطی کاواک نمایان شود و عملکرد گیتAND تشخیصداده شود. نتایج شبیهسازی نشان داد که استفاده از دو کاواک منحنی انتقال شارپتری به دست میدهد. طول موج ورودیها یکسان و برابر۱٫۵۵ μmاست، بنابراین این طرح قابلیت کاربرد در مدارهای مجتمع نوری را دارد