سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی کاروان – کارشناسی ارشد ساخت وتولید-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

این دستگاه یک سیستم اندازه گیری چندمنظوره برای اندازه گیری مقدار ضریب انبساط حرارتی coefficient of thermal expansion یک قطعه فلزی با ابعاد مختلف و همچنین تعیین مقدار نیروهای داخلی و تنشهای داخلی دریک قطعه فلزی گیردار مقید شده بین دو تکیه گاه با تغییرات دمایی ثابت یا متغیر می باشد با کمک این دستگاه می توان به بررسی روابط و قوانین حرارتی حاکم بر تغییر طول فلزات و همچنین تنش ها و کرنشهای مکانیکی – حرارتی درقطعه درآزمایشگاه فیزیک حرارت یا مقاومت مصالح پرداخت اساس اندازه گیری ضریب انبساط و مقادیر تنش ها ایجاد تغییر فرم الاستیک درالمان های میکانیکی و اندازهگیری کرنش در نقاط کرنشی مناسب توسط سنسورها می باشد این المان ها پس از دریافت نیرو از المان های حرارت دیده تغییر فرمهابسیار کوچک داده و کرنش یا نیروی داخلی مورد نظر در آنها ثبت می شود می توان با پیدا کردن یک رابطه خطی linear ratio بین این کرنش ها یا نیروی داخلی و یکی از متغیرهای ضریب انبساط درجه حرارت و نیرو کرنش ها هریک از این پارامترها را در قطعات مختلف تعیین کرد نکته مهم اندازه گیری اختلاف کوچکاندازه ها توسط مبدل می باشد