سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود رنجبر – گروه الکترونیک صنعتی- پژوهشگاه نیرو تهران- ایران
حسن ابراهیمی راد – گروه الکترونیک صنعتی- پژوهشگاه نیرو تهران- ایران
سعید محقق – گروه الکترونیک صنعتی- پژوهشگاه نیرو تهران- ایران
امیر پیروزقلعه – گروه الکترونیک صنعتی- پژوهشگاه نیرو تهران- ایران

چکیده:

این مقاله کنترل حلقه بسته یک اینورتر سه فاز ۸۵KVA در پروژه میکروتوربین ژنراتور را برای اتصال به شبکه قدرت ارائه می دهد. در این مقاله اینورتر قدرت در مد عملکردی اتصال به شبکه به گونه ای کنترل می شود که کیفیت توان. خروجی آن شرایط استاندارد۵۱۹ IEEEرا برآورده سازد کنترل کننده طراحی شده برای اینورتر سه فاز به طور کامل دیجیتالی بوده و توسط یکDSPاز خانوادهTMS320F 2812پیاده سازی گردیده است. سیستم کنترل مطالعه شده بر روی یک مبدل قدرت با توان نامی۸۵KVA در عمل پیاده سازی ومورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن عملکرد مطلوبکنتر ل کننده ارائه شده را نشان می دهد.