سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا باقری – دانشجوی کارشناسی
پرویز امیری – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای
زینب فرخی – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه تربیت دبیر

چکیده:

در این مقاله مدار کنترل دور موتور dcبا اهداف زیرطراحی وساخته شده است:کاهش مصرف انرژی با استفاده از روشpwmوتحتکنترل بودنduty cycle توسط کاربر به جای روشهای قدیمی مانند رئوستا، کاهش استهلاک موتور وافزایش طول عمر آن باstop کردن خودکارموتور قبل از معکوس کردن جهت چرخش واستفاده ازIC های مناسب برای کارایی بهتر کم حجم شدن وسبک شدن مدار ،تحمل جریان بیشترعبوری از مدار وهمچنین نمایش مقدار ولتاژمتوسط اعمالی،جهت حرکت ومقدار رجیستر بر رویLCDطراحیPCB برای این مدار انجام شدوPCBشد.برنامه میکرو با زبان قدرتمندC متناسب با اهداف مداری طراحی گردید و مدار تکمیل گردید.همچنین شبیه سازی نرم افزاریمدار نیز انجام شد و نتایج تغییرات ولتاژ برحسبduty cycleوهمچنین برحسب مقادیر رجیسترOCR میکرو به صورت نمودار و محاسباتی تحلیلگردید.در پایان مقاله تحقیق نظری نوینی برطبق ویژگی های کنترل کنندهIR و ۲۱۱۰ UC3637،PWM یک نوع موتورdc انجام شده است که این سیستم کنترلی سرعت عملیاتی بهتر ودقت بیشتری دارد