سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید فرزانگان – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ، سمنان ، ایران
فرشید فرزانگان – دانشکده شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران ، ایران
محمود ترابی انگجی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
محمدرضا عباسی فرد – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه امیرکبیر، تهران ، ایران

چکیده:

در این پژوهش، طراحی و ساخت نانوکاتالیستZSM-5برای ساخت کاتالیستRFCC و FCCبرای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است که تعیینشرایط بهینه برای تولید زئولیتZSM-5در رسیدن به این هدف، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به این منظور، تحت شرایط بهینه شده فرایند، جهت تشکیل کریستال نانو زئولیت،ZSM-5تعداد زیادی زئولیتZSM-5سنتز شد، نمونه ها در شرایط مختلف فرایند مانندpHژل، دمای واکنش، نسبتSiO2/Al2O3و زمان واکنش در یک گستره وسیع ساخته شد. سپس این نمونه ها برای بررسی شکل گیری زئولیتZSM-5وتعیین درجه کریستالیزاسیون توسط روش دیفراکسیون پرتو ایکس(XRD بررسی شد و نتایج برای به دست آوردن شرایط بهینه با یکدیگر مقایسه گردید. برای به دست آوردن درجه کریستالیزاسیون باXRD روش های محاسباتی مختلفی به کار گرفته شد و نتایج به دست آمده به هر روش با دستگاه های دیگر مانند میکروسگوپ الکترونی روبشی(SEMمقایسه شد و در نهایت یک روش دقیق و نسبتاً سریع برای تعیین درجه کریستالیزاسیون باXRD پیشنهاد شده است.