سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود مهردادشکریه – استاد، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد مرکب، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و د
محمد حیدری رارانی – دانشجوی دکتری، آزمایشگاه تحقیقاتی مواد مرکب، قطب علمی مکانیک جامدات

چکیده:

در این تحقیق به یکی از جنب ههای کاربردی بتن پلیمری جهت ساخت صفحات تصفیه آب آشامیدنی و به عنوان جایگزینی برای بتن های ال یافی موجود اشاره شده است . بتن پلیمری طراحی شده در این تحقیق، ترکیبی از شن و ماس ه های سیلیسی، رزین اپوکسی و الیاف شیشه خرد شده م ی باشد. لذا در ابتدا درصد ترکیب بهینه اجزای تشکیل دهنده یک بتن پلیمری با استفاده از روش تاگوچی به گون ه ای که هر سه استحکام فشاری، خمشی و برشی آن بیشترین مقدار را داشته باشند، به دست آمده است . سپس نمونه های آزمایشگاهی برای فشار، خمش و برش ساخته شده و تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج تجربی همخوانی خوبی را با نتایج پیش بینی شده توسط روش تاگوچی نشان م ی دادند. پس از به دست آوردن خواص بهینه بتن طراحی شده، صفحه تصفیه آب آشامیدنی از جنس این بتن با توجه به شرایط بارگذاری خاص آن، در نر م افزار المان محدودANSYSمد لسازی شده است . نتایج المان محدود نشان م یدهد که بتن پلیمری جایگزین مناسبی برای بتن های الیافی مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب م ی باشد. تعداد سی و دو صفحه تصفیه آب آشامیدنی از جنس این بتن ساخته شده و پس از انجام آزمایشات مختلف در دو استخر تصفیه آب نصب گردیده و با موفقیت مورد بهر هبرداری قرار گرفتند. سوالات تحقیق: در این تحقیق، درصد ترکیب بهینه اجزای تشکیل دهنده بتن پلیمری برای دستیابی به بیشترین استحکام فشاری، خمشی و برشی بین بتن و فلز بررسی شده است. از این بتن در ساخت صفحات تصفیه آب آشامیدنی استفاده شده است. روش تحقیق: در این مقاله ابتدا با استفاده از روش طراحی آزمایشات (روش تاگوچی)، تعداد آزمایشات لازم برای تشخیص درصد ترکیب بهینه سه جزء بتن پلیمری یعنی شن و ماسه سیلیسی، رزین و الیاف خرد شده کاهش یافته است و سپس نمون ههای فشاری، خمشی و برشی با درصد ترکیبات ارائه شده توسط روش تاگوچی ساخته شده و آزمایش شدند. نتایج پیش بینی شده با نتایج آزمایش از همخوانی خوبی برخوردار بودند.