سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر محمودی – استادیار دانشگاه تبریز
اکبر جدیری –
حسین بهفر –

چکیده:

برای افزایش بازده انرژی کلکتورهای خورشیدی باید از کاهش سطح موثر آنها بدلیل حرکت ظاهری خورشید ممانعت بهعمل آورد که توسط تعقیب خورشید امکان پذیر است بدینمنظور دراین تحقیق یک سیستم تعقیب گر ازنوع فعال برپایه میکروکنترلر وحسگرهای الکتریکی نوری بصورت نمونه ازمایشگاهی طراحی وساخته شد حسگرها از نوع سلولهای خورشیدی انتخاب شدند موتورهای محرک ازنوع موتورهای الکتریکی پله ای و کنترل آن بصورت ترکیبی آنالوگ ودیجیتال بود به منظور ارزیابی سیستم ازولتاژ خروجی یک ماژول خورشیدی دردو حالت تعقیب ثابت درشرایط واقعی و آزمایشگاهی استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم تعقیب گر درجمع آوری انرژی خورشیدی بسیارکارآمدتر ازسیستم ثابت می باشد این سیستم با دقت ۲/۵درجه خورشید را تعقیب کرده و کلکتوررا تقریبا به حالت عمود برتشعشعات خورشید نگه میدارد