سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی رضایی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجلیل رضوی – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صن
آرمین گلاره – کارشناس طراح، شرکت پیشرو کنترل، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

آب از عوامل اصلی رشد گیاه است و بسیاری خصوصیات خاک (پایداری، مقاومت، قابلیت تراکم، نفوذپذیری و ….) بستگی به مقدار آب دارد. خاک یک مجموعه سه جزئی است که گیاه برای رشد به هر سه جزء آن نیاز دارد.مقدار آب موجود در هر واحد حجم خاک را رطوبت خاک و حالت فیزیکی-شیمیایی آب در خاک را پتانسیل آن گویند. رطوبت به صورت مزرعهای یا آزمایشگاهی، مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کمی یا کیفی اندازه گیری می شودکه بعضی از سنسورها هم مزرعهای و هم آزمایشگاهی هستند. در روش مستقیم مقادیر جرمی و حجمی رطوبت به طور مشخص اندازه گیری میشود ولی در روش غیر مستقیم ابتدا یک عامل دیگر که درصد رطوبت بر آن مؤثر است اندازه-گیری شده و سپس مقدار رطوبت از روی آن تخمین زده میشود. موضوع مقاله معرفی یک سنسور با قابلیت استفادهآسان برای عموم و دقت بالا و همچنین قیمت پایین (ساخته شده در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان) در مقایسه با دیگر نمونههای مشابه میباشد. سنسور ساخته شده بر مبنای ظرفیت خازنی FDR) عمل می- کند که همراه با کنترل کننده آن در راستای کشاورزی دقیق و آبیاری به صورت خاص مکانی طراحی شده است. برای ارزیابی سنسور، رطوبت در یک بافت خاک ثابت در سه سطح و با سه تکرار ابتدا توسط سنسور اندازهگیری شده وسپس با قرار دادن نمونهها در آون رطوبت آنها بر مبنای خشک بدست آمده که دقت سنسور را در بدترین حالت حدود%۴ نشان میدهد، که البته با خطی کردن رابطه رطوبت با ظرفیت خازنی توسط فرمولهای مربوطه میتوان دقت را تا حد ۱% بالا برد