سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میر حسین پیمان – استادیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
سید اسماعیل امید بخدا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی مجتمع آموزش عالی ابوریح
برات قبادیان – استادیار مکانیک-گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت م

چکیده:

دراستانهای شمالی کشور بیش از۳۰۰۰۰ دستگاه تیلر وجود دارد که بعنوان یک منبع تامین قدرت تنها در مدت مزان محدودی از فصل زراعی و عمدتا برای عملیات خاک ورزی و کشیدن ابزار مورد استفاده زارعین قرارگرفته و در طول سال به جز برای حمل و نقل بار و محصولات کشاورزی آنهم به میزان بسیار محدود کاربرد عمده دیگری ندارد استفاده چندمنظوره از توان موتور تیلر و ساخت و راه اندازی یک سمپاش محصولات ردیفی با استفاده از قدرت تولیدی تیلر از اهداف تحقیق حاضر بوده است برای طراحی و ساخت سمپاش بومدار تیلری با توجه به منبع تامین قدرت آن و نیز ظرفیت پاشش مورد نیاز هکتار درهفته سایر متغیرهای ماشین از قبیل طول مناسب بوم تعداد و شماره نازلها نیروی لازم برای کشیدن مجموعه سمپاش با توجه به حجم مخزن سیستم انتقال قدرت و غیره محاسبه طراحی و درنهایت ساخته شد سمپاش ساخته شده مورد ارزیابی قرارگرفته و با توجه به حجم گنجایش ۱۷۵/۸ لیتر برای مخزن آن دایره دور زدن ۷/۴۵ متر و بازده مزرعه ای آن ۷۶% بدست آمد که درمحدوده قابل قبول میب اشد ارتفاع مناسب نازلها برای پاشش نیز ۴۵ سانتی متر بدست آمد.