سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلی ملی – پژوهشگاه نیرو
مهسا علائی – پژوهشگاه نیرو
بابک امینی – پژوهشگاه نیرو
محمد دولتشاهی – شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم

چکیده:

رعایت ملاحظات حفاظتی فیدرها، یکی از نکات مهم دربهرهبردار ی بهینه از شبکه ها ی توزی ع و فوق توز ی ع می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال، طراحی و ساخت رله حفاظتی متحول شده است. رله عدد ی ۱ بهعنوان نسل جدید رلههای حفاظتی با قابلیت فراهم ک ردن چندین کارکرد حفاظتی در یک رله، بهزودی به صورت کامل جایگزین نسل قبلی رله خواهد شد. از آنجا کهچندین کارکرد حفاظتی در ی ک رله جمع شده است، اطمینان از درستی عملکرد بلندمدت رله اهمیت بهسز ایی پیدا میکند که این مهم نیز جز با طراحی دقی ق و صنع تی سختافزار و نرم افزار رله م یسر نخواهد شد. تحق ی قحاضر همگام با تحول جهانی در راستای طراحی و تولی د نمونه صنعتی رلههای عددی گام برداشته است. چونکه رلههای عددی در داخل کشور به مرحله تولید نرسیدهاندو نیز با توجه به نی از روزافزون داخل ی، ای ن تحقی قمی تواند گامی مثبت در راستای خودکفایی در ای ن زمینه باشد. حاصل پروژه، یک رله مدیریت فیدر با کارکردها ی حفاظتی، کنترل ی و پایش ی مختلف است که به طورگسترده در سطوح توزیع و فوق توزیع میتواند استفاده شود. سخت افزار و نرم افزار رله به گونه ای طراح ی شده اند که در عین اینکه کارکردهای حفا ظتی متنوع ی رادر ی ک مجموعه فراهم م یکنند، اطم ینان از عملکردصحیح، سرعت عکس العمل و هزینه ساخت را نی ز در شرایط مطلوب حفظ مینمایند